top of page

Privacy reglement

De Rituelenwerkplaats, kantoorhoudend: Huizumerlaan 42, 8934BH, bezoekadres: van Wageningenplein 23c, 8934CG te Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring op basis van de AVG die per 25-5-18 actief is.

Contactgegevens: https://www.rituelenwerkplaats.nl, van Wageningenplein 23c, 8934CG te Leeuwarden,telnr: 0582802587

Mevr. Clara Velema is zzp'er, eigenaar van de Rituelenwerkplaats en te bereiken via ons email adres

Dhr. Jan Jelsma is meewerkend echtgenoot, verzorgt de administratieve kant van de Rituelenwerkplaats en is medeverantwoordelijk voor de gegevensbescherming van de Rituelenwerkplaats en te bereiken via ons email adres

De Rituelenwerkplaats verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bij minderjarige cliënten ook dezelfde gegevens van de ouders of hun vervangers
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door gegevens via deze https beveiligde website aan ons te versturen, in correspondentie, telefonisch en/of in gesprek of bij bijeenkomsten.

Rituelenwerkplaats verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens ivm begeleiding/behandeling:
- Huisarts, school (bij minderjarige cliënt), gegevens rond gezondheid, evt. godsdienst of levensovertuiging, zaken mbt sexualiteit, mogelijke strafrechtelijke gegevens, jeugdzorg, geweldsconflicten, voor zover van belang voor de begeleiding/behandeling,
- burgerservicenummer (BSN) (voorzover noodzakelijk ivm. deklarering/facturering bij overheden ivm WMO/Jeugd )
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

(Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.)

Rituelenwerkplaats verwerkt uw al of niet geanonimiseerde persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van betalingen
- Om diensten en/of goederen aan u te leveren
- Rituelenwerkplaats verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of voor het declareren/factureren van geleverde diensten bij u of bij overheden en/of derden.
- Om te voldoen aan en te werken met intern en extern opgestelde kwaliteitseisen welke toets- en verifieerbaar zijn door een gekwalificeerde kwaliteitsmedewerker teneinde onze kwaliteit te borgen, te verbeteren, inzichtelijk en toetstbaar te maken voor derden die belanghebben bij ons werk.

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

1. Dossierplicht
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

2. Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

3. Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Toevoeging: de persoonsgegevens zijn ook inzichtelijk voor mijn meewerkend echtgenoot, tbv handelingen rond administratie en financiën. Hiervoor is geheimhouding geregeld in de samenwerkingsafspraken. Hij heeft geen inzagerechten in het cliëntendossier. Bij administratieve bewerking van een dossier op mijn verzoek is hij gehouden aan geheimhouding.

5. Minderjarigen

Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

De Rituelenwerkplaats neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor U of andere personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. De Rituelenwerkplaats gebruikt het volgende computerprogramma:
-een plannings-,boekhoud-, facturerings-, verslagleggings-, registratie- en kwaliteitsbewakingssysteem

De Rituelenwerkplaats bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren 7 jr als bewaartermijn voor de boekhouding ivm Bewaarvoorschriften van inspecteur der belastingen.

De Rituelenwerkplaats verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en altijd in overleg met u.

De website: www.rituelenwerkplaats.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken en is voorzien van een beveiligde verbinding (https).

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Rituelenwerkplaats en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons email adres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Rituelenwerkplaats wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Rituelenwerkplaats neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Leeuwarden, 1-1-19,

Clara Velema en Jan Jelsma

Privacy

Voor alle op deze site gepubliceerde afbeeldingen en namen is toestemming verleend. Het verdere privacyreglement vindt u hier:

bottom of page