top of page

Tarieven en
Vergoedingen 2022

 

Tarieven sessies

intake € 75
consult 1 persoon p u € 75
consult meerdere pers p u € 90
begeleiding met verslaglegging voor opdrachtgever p u € 90

 

Vergoedingen

Voor korter durende trajecten is (gedeeltelijke) vergoeding via de verzekeraar mogelijk vanuit het aanvullend budget, door het lidmaatschap van mijn beroepsvereniging NVPA en registratie bij de koepelorganisatie RBCZ.

Nvpa.org geeft de vergoedingen voor 2020 weer.
 

Voor langer durende specialistische trajecten zijn er verschillende mogelijkheden:

Door freelance samenwerking met Kien, een gespecialiseerde zorgnetwerkorganisatie, is 2e lijns vergoeding mogelijk, zie Kien.nu
Afhankelijk van de vraag en de situatie is soms een vergoeding van een traject mogelijk via de werkgever of een re-integratiebudget. Samen kunnen we kijken wat het beste past in uw situatie.

Algemene voorwaarden

*   Tijdens de begeleiding bent en blijft u als hulpvrager verantwoordelijk voor eigen keuzes en handelen.

*   Wat tijdens een sessie gezegd wordt blijft onder ons. Uitzonderingen vinden alleen in overleg en met toestemming plaats. 

    Uitwisseling i.g.v. een minderjarige met de ouders gaat op grote lijnen en voor zover het de privacy van uw kind niet schaadt.

*   Het is belangrijk dat u mij zo goed mogelijk informeert over uw situatie en daarmee samenhangende 

    informatie verstrekt, zowel psychische, medische als uw verdere omstandigheden. Eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien 

    uit het achterhouden van informatie kunnen van invloed zijn op de begeleiding en zijn voor uw verantwoordelijkheid.

*   Tegelijk met deze begeleiding inschakelen van andere therapeuten/hulpverleners kan voorkomen en nuttig zijn, maar graag in overleg.

     Overleg tussen mij en deze hulpverlener kan namelijk nodig zijn 

*   Afbellen van een afspraak betekent uiterlijk 24 uur van tevoren of zoveel eerder als mogelijk is, aangeven dat u niet kunt 

    komen met opgaaf van reden. Bij korter van tevoren afbellen wordt het consult in rekening gebracht.

*   U gaat door ondertekening accoord met bovengenoemd tarief. 

*   Betaling geschiedt na de sessie per pin of na een toegezonden of overhandigde factuur, binnen 14 dagen na dagtekening

*   Zijn er problemen rond de betaling dan neemt u binnen die 14 dagen contact met mij op om een betalingsregeling af te spreken.

*   Ik ben lid van beroepsvereniging het NVPA( registratienummer: 609-09031960). Deze vereniging waarborgt de kwaliteit 

    en heeft een klachtenregeling (via SCAG). Wanneer er iets in de begeleiding gebeurt dat naar uw mening niet goed is, 

    en wij komen er niet uit, dan kunt u hier een klacht indienen. Verdere info: zie folder. 

*   De bepalingen van de wet WGBO (boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW te vinden in 

    de staatscourant nr. 837 van 1994) zijn van toepassing op deze begeleidingsovereenkomst. 

*   Volgens de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bent u geinformeerd en akkoord 

    dat uw gegevens alleen bewaard en gebruikt worden in het kader van dit begeleidingstraject. Bewaring vindt plaats 

    volgens alle geldende regels. 

*   Op basis van de wet op de geneekundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik verplicht een medisch dossier bij te houden.

*   Per 1 januari 2019 is de meldcode huiselijkgeweld en kindermishandeling verandert. Het wordt een professionele 

    norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Dat betekent 

    dat bij vermoedens van vormen van huiselijk geweld of kindermishandeling wij op basis van het afwegingskader tbv. 

    Pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals, zullen afwegen 

    of melden noodzakelijk is of op welke andere wijze tav. Deze situatie hulp verleend kan worden om 

    de situatie te stoppen en te verbeteren. 

*   Afspraak over eerste serie consulten: hierbij gaan we er beiden vanuit de eerste serie consulten volledig af te maken.

    Daarna volgt een evaluatiemoment en afspraken over volgende stappen op basis van bijgevoegd behandelplan.

Waarneming

In geval van vakantie of ziekte wordt waarneming zo nodig op maat geregeld.

bottom of page